Stanovy zapsaného spolku Konopa

platné od 9. října 2015

čl. I.
Úvodní ustanovení
1. Název zapsaného spolku: KONOPA z.s. (dále jen spolek).
2. Sídlo spolku: Konopa z.s. Lucemburská 39, 130 00 Praha 3
3. Konopa je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
4. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická, nezisková a obecně prospěšná organizace, založená za účelem naplňování společného zájmu, který je formulován ve čl. II.
5. Vnitřní uspořádání spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí stanovami, které jsou uloženy v úplném znění v sídle spolku a zveřejněny na webových stránkách spolku.
6. Věci, které neupravují stanovy, se řídí Spolkovým řádem Konopy, který je ode dne platnosti v plném znění uveřejněn na webových stránkách spolku.

čl. II.
Poslání a hlavní úkoly spolku
1. Činnost na téma „Konopí jako užitková rostlina“ – shromaždování, zprostředkování a publikování veřejně dostupných informací o historii a současných možnostech pěstování, zpracování a využívání rostliny konopí, o jejím přínosu pro trvale udržitelný život, zejména v oblastech péče o krajinu, technické výroby (papír, textil, plasty, stavební hmoty apod.), energetiky, potravinářství, kosmetiky a v medicíně.
2. Vzdělávací a osvětová činnost, včetně environmentální výchovy, pro mládež, odbornou i laickou veřejnost.
3. Ochrana přírody a krajiny.
4. Podpora rozvoje „konopného“ zemědělství, průmyslu a obchodu, zprostředkovávání tuzemských i zahraničních informací, technologií, kontaktů apod. pro fyzické i právnické osoby, zabývající se tímto oborem činnosti (pěstitelé, zpracovatelé, obchodníci, organizace zajištující související služby).
5. Posláním ani úkolem spolku není propagace zneužívání omamných látek.

čl. III.
Vedlejší činnosti spolku
1. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek vedlejší činnosti, které mohou mít formu výdělečného podnikání, například:
a. zprostředkování služeb a informací za úplatu,
b. prodej zboží, produktů nebo vlastních služeb,
c. pořádání kulturních, vzdělávacích a propagačních akcí.
2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a pro správu spolku.

čl. IV.
Členství ve spolku, práva a povinnosti členů
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která uznává poslání a cíle spolku a podporuje je.
2. Všichni členové spolku mají právo:
a. účastnit se akcí spolku,
b. účastnit se Valné hromady a být informován o jejích závěrech,
c. užívat výhody člena spolku, pokud jsou vyhlášeny (přednostní nabídky, slevy na účastnických poplatcích apod.)
3. Všichni členové spolku mají povinnost:
a. chránit a zachovávat dobré jméno spolku, nekonat nic, co by poškozovalo pověst spolku nebo bylo v rozporu s jeho zájmy,
b. dodržovat stanovy spolku, zachovávat přízeň poslání a cílům spolku, jak je definují stanovy,
c. ve spolkových záležitostech se řídit usneseními a rozhodnutími Valných hromad Konopy a Výboru Konopy,
d. včas uhrazovat roční příspěvky – s výjimkou čestných členů.
4. Další práva a povinnosti člena spolku se řídí druhem členství.
5. Členství je trojího druhu: aktivní, příspěvkové a čestné.

6. Aktivní členství:
a. Aktivním členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která se aktivně, veřejně a nezištně podílí na činnosti spolku po dobu minimálně dvanácti měsíců, uznává poslání a cíle spolku a podporuje je.
b. Aktivní členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jejího právního nástupce.
c. Aktivní členství vzniká přijetím z rozhodnutí Valné hromady Konopy k datu tohoto rozhodnutí.
d. Aktivní členství zaniká buď dobrovolným vystoupením ze spolku – tj. podáním písemného prohlášení, smrtí člena, nebo rozhodnutím Valné hromady Konopy.
e. Aktivní člen má právo podílet se na činnosti spolku a být pravidelně informován o dění ve spolku.
f. Aktivní člen má právo volit a být volen do orgánů spolku a účastnit se spolurozhodování o věcech spolku.
g. Povinností aktivního člena je aktivně se podílet na činnosti spolku a nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy spolku, má povinnost zachovávat přízeň poslání a cílům spolku, jak je definují stanovy.
h. Shromáždění aktivních členů spolku tvoří Valnou hromadu Konopy.

7. Příspěvkové členství:
a. Přispívajícím členem se muže stát jakákoliv fyzická i právnická osoba, která podporuje cíle a poslání spolku a sympatizuje s jeho činností.
b. Příspěvkové členství vzniká dobrovolným písemným přihlášením uchazeče do spolku a úhradou minimálního ročního členského příspěvku.
c. Příspěvkové členství trvá jeden rok a zaniká automaticky po neuhrazení nebo nenaplnění členského příspěvku na další období v termínu určeném Valnou hromadou Konopy.
d. Přispívající člen má právo podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na svá podání.
e. Povinností přispívajícího člena je odevzdávat pro potřeby spolku minimální roční členský příspěvek ve formě, výši a v termínu, jak určí Valná hromada Konopy.
f. Z příspěvkového členství nevyplývá právo volit a být volen do orgánů spolku. Je-li přispívající člen přizván k jednání orgánů spolku, disponuje hlasem poradním.
g. Příspívající členové spolku tvoří Konopa Klub.

8. Čestné členství vzniká z rozhodnutí Valné hromady Konopy. Je udělováno osobnostem, které se mimořádně zasloužily v oblasti hlavních zájmů, poslání a cílů spolku.
9. Čestné členství může být dále uděleno bývalému aktivnímu členu spolku, který se z jakýchkoli důvodů nemůže nadále aktivně podílet na práci ve spolku.
10. Jednotliví členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

čl. V.
Orgány spolku
1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
a. Valná hromada
b. Výbor Konopy
2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů a jejich členů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
3. Funkční období volených orgánů trvá dva roky, nestanoví-li Valná hromada jinak.
4. Členem téhož voleného orgánu spolku nemohou být manželé, partneři ani osoby blízké.
5. Členství ve volených orgánech spolku zaniká:
a. uplynutím funkčního období,
b. odvoláním člena voleného orgánu Valnou hromadou,
c. písemnou rezignací člena orgánu, prokazatelně doručenouVýboru konopy,
d. smrtí člena voleného orgánu.

čl. V. a. Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, plní funkci výroční členské schůze.
2. Valnou hromadu tvoří všichni aktivní členové spolku.
3. Valnou hromadu svolává předseda spolku z vlastní vůle nejméně jednou ročně, nebo kdykoli k tomu dají podnět dva a více aktivních členů spolku.
4. Do kompetence Valné hromady patří:
a. navrhovat změnu stanov spolku,
b. podávat zlepšovací návrhy týkající se cílů v rámci stanov spolku,
c. usnášet se na základních hospodářských opatřeních,
d. hlasovat o změnách členské základny,
e. volit a odvolávat statutární zástupce,
f. zřizovat a rušit pobočné spolky a upravovat jejich územní působnost,
g. jmenovat a odvolávat koordinátory pobočných spolků,
h. rozhodovat o výši a formě členského příspěvku,
i. schvalovat plán činnosti spolku na další rok,
j. schvalovat účetní uzávěrku,
k. vzít na vědomí zprávu o činnosti za předchozí rok.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina aktivních členů spolku. K přijetí závěrů a schválení usnesení Valné hromady je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných aktivních členů.
6. Pokud se aktivní člen neúčastní Valné hromady osobně, může pověřit k jednání a hlasování za svou osobu jiného aktivního člena, kterému k tomu vystaví plnou moc.
7. Nesejde-li se usnášeníschopná Valná hromada, má předseda spolku povinnost svolat do 30 dnů náhradní Valnou hromadu.
8. Hlasování na náhradní Valné hromadě je možné formou per rollam. Při rozhodování per rollam zašle předseda všem aktivním členům materiál, o němž má být rozhodnuto včetně návrhu požadovaného rozhodnutí, elektronickou poštou, poštou nebo faxem. Doručení musí být prokazatelné. Aktivní člen spolku zašle své rozhodnutí předsedovi ve stanovené lhůtě. Rozhodnutí per rollam je přijato, sdělí-li ve stanovné lhůtě svůj souhlas nadpoloviční většina aktivních členů spolku. Předseda nebo jím pověřený člen Výboru Konopy podepíše zápis o rozhodnutí a je povinen informovat Valnou hromadu o všech rozhodnutích přijatých per rollam. Rozhodování per rollam nelze použít pro rozhodování o zrušení spolku.

čl. V. b. Výbor Konopy
1. Členy Výboru Konopy volí Valná hromada.
2. Výbor Konopy je nejméně tříčlený, zvolení členové Výboru Konopy volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Výboru Konopy. Není-li předseda Výboru Konopy ne jejím jednání přítomen, zvolí Výbor Konopy předsedajícího pro toto jednání.
3. Výbor Konopy řídí činnost spolku v období mezi Valnými hromadami..
4. Výbor Konopy je statutárním zástupcem spolku a reprezentuje spolek na venek.
5. Výbor Konopy se schází nejméně čtyřikrát do roka a je povinen následně informovat Valnou hromadu Konopy o své činnosti a rozhodnutích.
6. Každý člen Výboru Konopy je oprávněn zastupovat spolek ve všech věcech samostatně.
7. V období mezi Valnými hromadami rozhodují členové Výboru Konopy ve všech otázkách společně. V případě neshody členů Výboru Konopy je rozhodující názor většiny aktivních členů.

8. V mezidobí mezi zasedánímí Výboru Konopy může Výbor Konopy rozhodovat per rollam. Při rozhodování per rollam zašle předseda členům Výboru materiál, o němž má Výbor Konopy rozhodnout včetně návrhu požadovaného rozhodnutí, poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Doručení musí být prokazatelné. Člen Výboru Konopy zašle své rozhodnutí předsedovi ve stanovené lhůtě. Rozhodnutí per rollam je přijato, sdělí-li ve stanovné lhůtě svůj souhlas nadpoloviční většina členů Výboru Konopy. Rozhodnutí per rollam podepíše předseda nebo jím pověřený člen Výboru Konopy. Na nejbližším zasedání Výboru Konopy je předseda nebo jím pověřený člen Výboru Konopy povinen informovat Výbor Konopy o všech rozhodnutích přijatých per rollam v mezidobí mezi zasedáními Výboru Konopy.
9. Výbor Konopy je povinen vést seznam členů spolku, který je neveřejný.

čl. VI.
Pobočné spolky
1. O založení pobočného spolku rozhoduje Valná hromada Konopy na základě návrhu kteréhokoli aktivního člena spolku.
2. V návrhu na zřízení pobočného spolku musí být vymezena jeho územní nebo oborová působnost. Tato působnost muže být změněna výhradně novým rozhodnutím Valné hromady hlavního spolku.
3. Pobočný spolek má právní subjektivitu, jejímž nositelem je její koordinátor, kterého jmenuje Valná hromada, která též rozhoduje o jeho odvolání.
4. Koordinátorem pobočného spolku může být pouze aktivní člen hlavního spolku, který se tím stává statutárním orgánem pobočného spolku a je oprávněn zastupovat pobočný spolek ve všech věcech samostatně.
5. Pobočný spolek zaniká rozhodnutím Valné Hromady hlavního spolku. Likvidátorem majetku pobočného spolku se stává její koordinátor.
6. Hlavní spolek neodpovídá za případné dluhy pobočných spolků.
7. Majetek pobočného spolku, který zůstane po provedené likvidaci, smí být převeden pouze na jinou organizační jednotku spolku nebo na jinou právnickou osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům z.s. Konopa a jež se zabývá neziskovou činností.

čl. VII.
Majetek spolku
1. Majetek spolku tvoří centrální fond spolku. Centrální fond se skládá z hmotných, nehmotných a finančních prostředků a práv získaných z:
a. darů a odkazů,
b. dotací a grantů,
c. dobrovolných a členských příspěvků,
d. výtěžku z činností podle čl. III. stanov.
2. Centrální fond muže být dále rozdělen na další – účelové fondy.
3. Hospodaření spolku není prioritně určeno k dosahování zisku.
4. Hospodaření spolku se řídí zákony a obecně platnými předpisy ČR.

čl. VIII.
Zánik zapsaného spolku Konopa
1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě jednomyslné shody nejméně 75% aktivních členů.
2. Při hlasování o rozpuštění spolku musí být současně rozhodnuto o tom, jak bude naloženo s majetkem spolku.

čl. IX.
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy zapsaného spolku KONOPA schválila mimořádná Valná hromada konaná v Praze dne 9. října 2015.
2. Tyto stanovy nabývají platnosti datem zápisu do spolkového rejstříku. Jakákoliv změna stanov nabývá účinnosti k datu vkladu do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu po jejím přijetí Valnou hromadou.
3. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s podáními a peticemi.